Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik - płace, kadry, Zus, podatki.

Uniwersalny program płacowo kadrowy Płatnik ®

Tani program kadrowy i płacowy

Prezentujemy nasz uniwersalny, funkcjonalny i tani program płacowo kadrowy oraz inne programy biurowe. Udostępniamy opis programu, liczne materiały do po­bra­nia, cenniki i wskazówki jak go zamawiać. Dla użytkowników programu stwo­rzono osob­ny dział zawierający wsparcie tech­niczne - w tym informacje, porady oraz aktu­alizacje programu. Zapraszamy firmy informa­tycz­ne do korzystnej (50%) współpracy z nami w za­kre­sie dystrybucji i obsługi naszego programu kadrowo płacowego.

® Znak towarowy płatnik, nazwa programu kadrowo płacowego autorstwa P.T.H. Promax, jest prawnie zastrzeżony. (prawo ochronne na znak towarowy udzielone przez Urząd Patentowy RP na rzecz P.T.H. Promax Wrocław - Polska)

Informacja o prywatności: Ta witryna nie używa plików cookies.

Poznaj nasze kadry i płace
Uniwersalny program kadrowo płacowy Płatnik - płace, kadry, Zus, podatki

Ważna dziesiątka >>

Poznaj zalety programu

Dla użytkowników

Użytkowników naszego progra­mu kadry i płace zapraszamy
do działu
wsparcia technicznego zawierającego:
informacje, aktualizacje lub poprawki do pobrania,
porady techniczne i inne.

oferowane:
Aktualizacja ROCZNA 6.51

zmienione
 wszystkie PIT-y, eksport
do ZUS i do e-deklaracje

Idź do działu

Materiały do pobrania

Do pobrania: darmowa wersja czasowa - "demo"
pokaz slajdów
prospekt z opisem

Pobierz za darmo program kadrowo płacowy, który obsługuje płace, kadry, Zus, podatki

Pobierz teraz

Program kadrowo płacowy – elastyczny i tani

Nasz uniwersalny program płacowo kadrowy to funkcjonalny program kadrowo płacowy, z akcentem na słowo płacowy. To program dla Ciebie, który oferuje znacznie więcej niż zwykły program płacowy lub program kadrowy, wspomagając wszystkie działania firmy jako płatnika, a przy tym jest tani. Obsługuje kadry – płace – ZUS – Urząd skarbowy. Posiada bogaty zbiór funkcji, co odróżnia go od innych sys­temów traktujących pobieżnie problemy płacowe. Jest przeznaczony dla szerokiego kręgu odbiorców od firm kilku osobowych po kilkuset osobowe.

Nasz program kadrowo płacowy produkuje wiele rodzajów dokumentów, w tym dokumenty PIT dla Urzędu Skarbowego. Eksportuje dane do programu płatnika ZUS. Umożliwia pracę sieciową oraz obsługę wielu firm (biura rachunkowe i oddziały firmy). Jest nowoczesny i zgodny z najnowszymi wersjami Windows. Nasz program kadrowo płacowy to produkt dopracowany przez wiele lat produkt. (jego historia sięga połowy lat 90-tych) i nadal jest stale ulepszany.

10 powodów, dla których polubisz nasz program kadry i płace

 • Nasz program kadrowo płacowy jest bogaty w funkcje, uniwersalny, prosty w obsłudze, tani i elastyczny.
 • Sensowna licencja dla Ciebie (bez żadnych opłat dodatkowych) brak opłat stałych, ukrytych, kluczy czasowych itp.
 • Wersję wielostanowiskową instalujesz na dowolnej liczbie komputerów w firmie (bez opłat dodatkowych), lub na komputerze prywatnym.
 • Wersja wielo firmowa obsługuje kadry i płace w wielu Twoich firmach (bez opłat dodatko­wych za kolejne firmy) - filie zakładu lub firmy obsługiwane przez biuro rachunkowe
 • Wersja sieciowa oferuje pracę sieciową (bez opłat dodatkowych za liczbę stanowisk) - sam instalujesz w 5 minut. W sieci dostęp do wspólnej bazy danych lub do danych lokalnych na innych komputerach - podział prac (np. biura rachunkowe).
 • Sprawnie eksportuje dane do programu płatnika ZUS - koniec z podwójnymi płacami dla firmy i dla ZUS. Wygodny eksport przelewów do programów bankowości elektronicznej.
 • Kopiowanie list płac z poprzednich miesięcy plus "magiczne" funkcje automatyzacji przygotowania list minimalizują Twoją pracę nad wypłatami
 • Łatwo przenosisz na inny komputer - nie używa rejestru Windows - po prostu w 5 minut kopiujesz. Możesz pracować w domu i przenosić dane do firmy.
 • Bogato ilustrowana, stale aktualizowana dokumentacja ekranowa - pomoc. Nowoczesna forma plansz zgodna ze stylami najnowszych wersji Windows i konsekwentnie stosowana ułatwia szybką naukę. (wszystko podobne).
 • Nasz program płacowo kadrowy ma Umiarkowane wymagania techniczne. Wystarczy niezbyt stary zestaw biurowy z Windows 8.1 / 7 / Vista / XP (lub z ich wersją serwerową). Nie wymagana specjalis­tyczna obsługa informatyczna.

Opis uniwersalnego programu płacowo kadrowego

Płatnik - tani, uniwersalny program płace i kadry - schemat blokowy

Funkcje uniwersalnego programu płacowo kadrowego

Zakres funkcjonalny programu można określić hasłem: Płace - Kadry - ZUS - Podatki , co ilustruje powyższy schemat. Poniżej wyspecyfikowano ważniejsze funkcje związane z tym hasłem. W lewej kolum­nie wyświetlane są przykładowe miniatury widoków ekranów programu w Windows 7. Klikając na minia­tury wywołasz slajdy w skali 1:1.

Uwaga ! - Zbiór kilkudziesięciu slajdów z widokami ekranów znajdziesz w materiałach do pobrania.

Moduł PŁACE – listy płac i zestawienia list

 • Dowolna liczba list płacowych dla różnych grup zawodowych i podatkowych, jednoczesna obróbka wielu list na ekranie, swobodne przypisanie osób do list oraz przesuwanie danych między listami, przesuwanie lub wklejanie danych z kadr. Możliwość sięgania do innych danych (kartoteki, kadry, rejestr czasu pracy i absencji, harmo­nogramy pracy i inne) podczas opracowania list płac.
 • Do dyspozycji wbudowane gotowe składniki płacy i parametry płacowe oraz możli­wość definio­wania własnych składników i parametrów. Własne reguły i opcje sterujące obliczaniem płac.
 • Metody automatyzacji przygotowania list płac - w tym: kopiowanie list z miesiąca na miesiąc, auto­matyczne seryjne wypełnianie lub czyszczenie danych płacowych, automatyczne gener­owanie składników na podstawie rejestru czasu pracy i absencji, automatyczne wstawianie kompletu stałych płacowych w ramach typo­wych schematów płac, automatyczne określanie stóp podatku oraz ograniczanie podstaw składek ZUS
 • Funkcje inteligentnego obliczania składników wypłat na liście płac. Większość typo­wych składników jest wspo­magana obliczeniowo. Oznacza to, że np.: zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za urlop itp. zostaną wyliczone prawie automatycznie przy minimalnym nakładzie pracy operatora.
 • Funkcja przeliczania na bieżąco po zmianie dowolnego parametru wypłaty na liście płac stanowi doskonałe narzędzie kontrolne i pomaga w planowania zmian płac
 • Elastyczne tworzenie zestawów list (miesięcznych, rocznych itp.) z możliwością wyboru okresu zestawienia, rodzajów list i grupy osób (dla wszystkich osób, dla działów lub wybranych osób).
 • Liczne dokumenty z list i zestawów list płac - w tym: odcinki wypłat dla osób, podsumowania wybranych danych osób, umowy zlecenia i inne importowane z wy­płat i drukowane z rozliczonymi rachunkami, zbiorcze podsu­mowanie list dla księgowości (i kierownictwa), podsumowanie list osoby, bilans umów zleceń, o dzieło i innych, dokumenty PIT dla urzędu skarbowego, dokumenty ZUS (eksport danych do programu płatnika ZUS), kartoteki płacowe osób, wyciągi z zarobków, raporty o przypisaniu do grup podatkowych i przekroczeniu podstawy ZUS itp.
 • Wydruki przelewów oraz eksport do systemów bankowych przelewów: wynagrodzeń na rachunki osób (pojedynczo i grupowo wg banków), oraz kwot podatków i dowolnych własnych przelewów. Kilka rodzajów przelewów: nadruki na formularzach, rysowanie kolorowych odcinków, eksport do systemów bankowych.

Moduł KADRY – dane osobowe, czas pracy

 • Przechowywanie danych osób z podziałem na kategorie (osobowe, adresowe, zawo­dowe itp.) Przewidziano wolne pola do indywidualnego wykorzystania w tym pole własnych notatek.
 • Archiwum kadrowe pozwala na przechowanie starych danych lub danych o kandydatach do zatrudnienia. Pełna wymiana danych między kadrami i archiwum.
 • Łatwe przekazywanie danych kadrowych na inne plansze tematyczne (listy płac, zestawie­nia list itp.) oraz na dokumenty wewnętrzne i na formularze urzędowe.
 • Funkcje automatycznego wyszukiwania osób wg dowolnych pól danych oraz elasty­cznego filtrowania osób wg dowolnie określonych wielu kryteriów.
 • Obsługa harmonogramów czasu pracy - tworzenie wzorców harmonogramów i łatwe przydzielanie ich grupom osób oraz edycja harmonogramów pojedynczych osób. Przywoływanie harmonogramów przy tworzeniu list płac oraz pobieranie danych z harmonogramów w wielu innych operacjach.
 • Obsługa rejestru zdarzeń czasu pracy i absencji - notowanie zdarzeń czasu pracy (np. nadgodziny, dyżury) i zdarzeń absencji (np. absencje chorobowe urlopy) itp.). Przywoływanie zapisów rejestru przy tworzeniu list płac oraz pobieranie danych z rejestru w wielu innych operacjach. Elastyczne wydruki zapisów rejestru.
 • Wydruk miesięcznych ewidencji czasu pracy oraz kartotek czasu pracy z okresów wielu miesięcy zgodnych z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Wydruk różnych zestawień np.: podsumowania czasów pracy, zestawienia dni niezdolności do pracy, zestawienia wykorzystanych urlopów, nadruk etykiet adresowych oraz nadruk danych adresów na kopertach.
 • Wydruk dokumentów kadrowych - w tym: wybranych danych kadrowych dla dowol­nych grup osób, umowy o pracę, świadectwa pracy, przygotowanie i drukowanie umów zleceń i o dzieło razem z rozliczonymi rachunkami nawet przed sporządze­niem listy płac, drukowanie dokumentów zaprojektowanych przez użytkownika.

ZUS – podatki – PIT

 • Automatyczne naliczanie składek ubezpieczeniowych osób z możliwością ingerencji w sposób obliczeń i para­metry ubezpieczeń.
 • Na podstawie zestawień list automatyczny eksport raportów do programu płatnika ZUS ( raporty DRA, RCA, RZA, RSA ) Możliwość porównywania danych uzyskanych z zestawień z danymi raportów DRA opra­cowanych w programie płatnika ZUS dla zapewnienia poprawności eksportu.
 • Na podstawie danych kadrowych eksport danych zgłoszeniowych do programu płatnika ZUS(formularze ZUA, ZWUA i inne)
 • Automatyczne naliczanie i zestawianie podatków od wszystkich typów wypłat z możliwością ingerencji w sposób obliczeń i parametry podatkowe.
 • Eksport dokumentów PIT w formacie XML w celu przesłania ich do systemu e-deklaracje Ministerstwa Finansów.
 • Rysowanie kompletnych dokumentów PIT lub nadruk danych dla PIT na oryginalnych formularzach PIT POLTAX otrzymanych z urzędu skarbowego. Funkcje ułatwiające rozsyłanie dokumentów PIT do urzędów skarbowych.
 • Szczegółowe rozliczenie podatków z umów zleceń o dzieło i innych z grupowaniem podatków wg urzędów skarbowych.
 • Drukowanie i eksport do systemów bankowych przelewów należnych podatków.
 • Przechowywanie w kadrach oraz w opisie każdej firmy danych wykorzystywanych przy eksporcie innych danych.

Kadry i płace – funkcje ogólne

 • Obsługa wielu firm - oddziałów przedsiębiorstwa lub firm związanych z biurami rachunkowymi. Łatwa organizacja pracy sieciowej w różnych konfiguracjach.
 • Obszerny system pomocy ekranowej - pełna dokumentacja, wywoływana na ekran z każdej planszy lub przeglądana oddzielnie. Plansze danych oferują dodatkowo rozwijane listy wyboru parametrów i różne pomocne menu kontekstowe.
 • Wbudowane dodatkowe narzędzia jak: kalkulator importujący dane, kalkulator odset­kowy, różne kalendarze, generator przelewów z możliwością rysowania i na­druku przelewów oraz ich eksportu do popularnych systemów bankowych, baza przele­wów, baza kontrahentów z funkcją przenoszenia ich na dokumenty, zaawansowa­ne edytory tekstu do edycji dokumentów systemowych przed ich wydrukiem oraz do tworzenia i drukowania własnych dokumentów.
 • Możliwość samodzielnej zmiany parametrów w szerokim zakresie: kwotowych, pro­centowych, składników płacy, progów podatku, stałych płacowych danych płatnika, szablonów umów i innych.
 • System zabezpieczeń z hasłami dostępu i osobnymi uprawnieniami dla kadr, płac i innych dokumentów oraz uprawnieniami dostępu do firm.
 • Nowoczesna forma zgodna z Windows 8 / 7 / Vista / XP ułatwia naukę i zachowanie przyzwyczajeń użytkownika - np. przeciąganie pozycji myszką między planszami.

Sprawdź nasze ceny

Sprawdź ceny różnych wersji
i przekonaj się, że nasz
uniwersalny
program kadry płace
uzyskasz w doskonałej cenie.

Zobacz cennik

Poznałeś nasze kadry i płace – co dalej ?

Jeśli potrzebujesz dodatkowych materiałów, przejdź do strony pobierania materiałów i pobierz z niej elementy, które pomogą Ci poszerzyć informacje o funkcjach naszego programu płacowo kadrowego.

Znajdziesz tam prezentację - pokaz slajdów, który pozwala szybko poznać nasz program kadrowo płacowy bez instalo­wania go. Możesz pobrać darmową wersję czasową programu z pełną dokumen­tacją wyświetlaną na ekranie. Do pob­rania jest również prospekt z opisem funkcji naszego programu kadrowo płacowego.

Nie zapomnij także odwiedzić strony cenników i wersji programu, która zawiera: cenniki różnych wersji programu, ostatnie oferty promocji, sposób zamawiania programu oraz formularz zamówienia do pobrania na własny komputer.

Jeśli zawarte na naszych stronach informacje okazały się niewystarczające:

Wyślij wiadomość z zapytaniem dotyczącym uniwersalnego programu płacowo kadrowego

Wyślij teraz

Na początek

 

P.T.H. PROMAX
promax@pmx.pl
www.pmx.pl; www.płace.pl
52-241 Wrocław
ul. Zawiszy czarnego 123
tel. 601 56-60-56  (71) 36-444-55